Iskolatörténet

Iskolánkat fennállása óta a hagyományok tisztelete és követése mellett a teremtő, jobbító szellemiség jellemzi.

Az épület a még 1903-ban megszűnt Gyulai Községi Polgári fiúiskola utódjának készült Gr. Klebensberg Kunó akkori kultuszminiszter személyes támogatásával. Ő avatta fel 1930. február 24-én. Az intézmény hamarosan valóságos kulturális központtá vált. Ide költöztették az iparostanonc iskolát is. Itt nyitotta meg kapuit a Városi Múzeum Móra Ferenc ünnepi beszédével még ugyanebben az évben.

A Városi Könyvtár is itt kapott helyet 1934-ben, miután Implom József tudóstanár rendszerezte a Karácsonyi János hagyatékának megvételével jelentősen bővülő állományt. Egy év múlva már a zeneiskola is itt kezdte meg a tanévet.

A polgári fiúiskola egykori tanulói máig őrzik a Bocskai sapkával jelképezett összetartozás, az évkönyvek, az év végi jutalomjelvények, a kiemelkedő atlétikai nevelés, a városerdei nyári táborok emlékét. A második világháborúban elesett társaik tiszteletére az udvaron emelt gúla ma is látható.

A háború utáni változásokat követően az első általános iskolai tanév 1948 szeptemberében indult. Az akkori Béke sugárúti 5. Számú Általános Iskolában és fiókiskoláiban789 diák tanult. Igazgatója 1950-ig névadónk, Implom József volt. Az anyakönyvekben szereplő adatok alapján őt követték e poszton:

Horvátovich Dezsőné 1950-1956
Kurucz Lajos 1956
Szabó Lajos 1956-1957
Garabuczi Károly 1957-1964
Simon Györgyné 1965-1983
Bordás Antalné 1983-1996
Somi Attiláné 1996-2008
Szekeres Lajos 2008-2012
Kertes Gabriella 2012-2021
Szintai Éva 2021-

Iskolánk mindig törekedett megőrizni azt a presztízst, amit elődje, a polgári fiúiskola vívott ki magának. A hagyományok átörökítése mellett a kor kihívásaihoz való alkalmazkodás, az állandó fejlesztés lett ennek a záloga.

Következzék most az itt folyó sokrétű munka rövid áttekintése:

A kezdetekkor megalakuló úttörőcsapat egészen a rendszerváltásig összefogta a tanulók szabadidős tevékenységét.

1955-ben indult a napközis oktatás valamint a dolgozók iskolája.

Az 1959/60-as tanévtől folyik német nemzetiségi nyelvoktatás.

Iskolánkban 1971 óta testnevelés szakosított tantervű osztályok működtek. Ezekben csoportbontás és emelt óraszám biztosította a mozgásigény kielégítése mellett a sikeres felkészülést és eredményes versenyzést. A téli sportok iránt érdeklődők sítáborban vehettek részt, melyek helyszíne sokáig a Magas-Tátra volt.

Az országban elsők között az 1985/86-os tanévtől a magyar nyelv és irodalom tantárgyat felmenő rendszerben a nyelvi irodalmi kommunikációs program (NYIK) szerint tanítottuk.

Az eredmények hatására 1989-ben, a szintén Zsolnai József nevéhez fűződő Értékközvetítő és képességfejlesztő iskolamodell átvételére került sor.

1992-től alsó tagozattól indulóan megkezdődött a számítástechnika oktatása.

1996-ig iskolánk három épületben működött, amikor is az Apor téri épületet visszaadtuk a katolikus egyháznak. Ezt követően 1997-ben a Jókai utcai épület is kikerült hatáskörünkből. A kezdeti nehézségeket részben megoldotta az, hogy a demográfiai hullám kifutásával városszerte, így iskolánkban is folyamatosan csökkent a gyermeklétszám.

Megmaradó főépületünket kezdtük a lehetőségekhez mérten felújítani, fejleszteni. A pince egy részét megszüntettük, és a felette lévő előcsarnokot eredeti állapotába állítottuk vissza. 2001-ben korszerűsítettük ebédlőnket, 2004-ben pedig modern tálalókonyha kialakítására került sor. 2003. április 10-én, a Költészet napján adtuk át ünnepélyes keretek között a kibővített könyvtárunkat.

Ebben az időszakban bővült az informatika szaktanterem az internet lehetőségével. Elkészült egy második német nyelvi terem, egy fejlesztő szoba, korszerűsítettük a természettudományos szaktantermet. Udvarunk új játszóteret, kerékpártárolót és garázst kapott, és megteremtődött a szelektív hulladékgyűjtés lehetősége is.

Oktatási, nevelési programunk is gazdagodott az elmúlt időszakban. Elsőként a város iskolái közül, mi vezettük be a mindennapos testnevelést a 2003/2004-es tanévben, tudva, igaz a mondás: „Ép testben ép lélek”. Ehhez kapcsolódóan első osztálytól vehetnek részt tanulóink úszásoktatásban.

Iskolánk minden évben két rangos verseny szervezője: a Városi alsós vers- és prózamondó versenyt a városi könyvtár segítségével rendezzük, és a Területi szorobán versenynek iskolánk ad otthont.

Tanulóink a tanórákon kívül választhatnak érdeklődési körüknek megfelelő szakköröket; tagjai lehetnek az énekkarnak, kamarakórusnak; élhetnek a diáksportkör nyújtotta lehetőségekkel. Az órákra való felkészülést, gyűjtőmunkát és a szabadidő hasznos eltöltését segíti az iskolai könyvtár.

Feladatunknak tekintjük az oktatás-nevelés mellett a hátrányos helyzetű gyerekek segítését, tehetséggondozását is. Ezért hoztuk létre 1995-ben a „3. Számú Általános Iskola Gyermekeink Jövőjéért” Alapítványt.

Változást jelentett az alapfokú oktatási intézmények életében a fenntartó döntése alapján létrehozott integrált intézmény, a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény megszületése 2007 nyarán.

Diákjaink megszerzett tudásukról városi, megyei, sőt országos tanulmányi- és sportversenyeken való sikeres szereplésükkel adnak számot.

Intézményünk válaszolva a kor kihívásaira 2005 őszén pályázott a HEFOP/3.1.4. „KOMP-ra szállás” című projektjére. Majd ennek folytatásaként 2008-09 fordulóján a közben megalakuló GYAKI tagintézményeként a TÁMOP 3.1.4-08/2 kódszámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben című pályázatra. Pályamunkáink sikeresek voltak, és így ennek következtében az iskola nevelői továbbképzések, bemutatóórák, szakmai tanácskozások alkalmával ismerkedhettek meg a kompetencia alapú oktatás alapelveivel, módszereivel, eszközeivel. Tanulóink pedig ehhez kapcsolódóan tanórákon új munkaformákkal: csoportmunkákkal és projektmunkák készítésével készülnek „az élethosszig tartó tanulás”-ra.

Ezt kiegészítette, színezte innovációink sora, pl.: „Miénk itt a tér…” szabadidős programsorozatunk, sulirádiónk, honlapunk, pályaorientációs programjaink, témaheti rendezvényeink, gálaműsorunk.

Második éve fut a szintén a GYAKI által koordinált Géniusz palánta programunk, mely délutáni szakkörök szervezésével kívánja elérni célját.

Szakmai munkánk megújítását segíti épületünk felújítása, bővítése és korszerűsítése a DAOP 2007/4.2.1/2 f kódszámú pályázat keretében.

Hagyományaink köre is jelentősen bővült az elmúlt években. Alapítványi bálokat 1995 óta rendeztünk, majd ezt váltotta fel a Családi nap, amely szülők, diákok, pedagógusok kötetlen együttlétét szolgálja. 1998/99-es tanévben indult az Erdei iskola program, melynek célja, hogy tanulóink közelebb kerüljenek a természethez, a helyszínen megfigyelve azt.

Honfoglalásunk 1100. évfordulójának és az első magyar iskola 1000 évvel ezelőtti alapításának megünneplésére az egész 1995/96-os tanévet átívelő programsorozat szolgált. Ekkor vette fel iskolánk egykori igazgatójának, Implom Józsefnek a nevét. A névadó ünnepségre pályázatokkal, kiállításokkal, vetélkedőkkel, a régi polgáris hagyományokat felelevenítő Évkönyv összeállításával készültünk. Azóta minden évben megtartjuk az Implom-napokat. 1997-ben ennek keretében szenteltük fel iskolazászlónkat.

Diákok és tanárok közös elhatározásából az 1993/94-es tanévben szerveződött meg az iskolai diákönkormányzat. Visszatérő programjaik: vetélkedők, télapó és farsangi program szervezése, papírgyűjtés, suli diszkók, iskolarádió, DÖK-nap. Ezek az alkalmak erősítik a közösségi szellemet, az iskolához való tartozás érzését. 2003-ban választottunk először diákigazgatót, és a DÖK-napoknak ez most már elmaradhatatlan kelléke.

Összetartozásunk jelképévé vált a pályázat útján kialakított, már többször megújult Implom-póló, és a 2000-ben – iskolánk akkori énektanára – Kicsid Zoltán által szerzett iskolainduló.

2000-ban avattunk emléktáblát az udvaron álló gúlán; 2003-ban, a csatlakozás évében pedig EU-falat. Minden ballagási és évzáró ünnepségünkön jutalmazzuk tehetséges diákjainkat. 1997-ben alapítottuk az Implom-díjat, mellyel azt a tanulót jutalmazzuk, aki az adott tanévben munkájával, eredményével leginkább öregbítette az iskola hírnevét.

2001-től adjuk ki Kisiskolás-díjunkat, melyet azok a diákok kapják, akik alsó tagozatban gyakran szereztek dicsőséget iskolánknak.