Egészségnevelés

Az egészségnevelési rendszer kiépítése a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézményben

TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0761

A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012 kódszámú pályázatunk címében hordozza célkitűzését: “Az egészségnevelési rendszer kiépítése a Gyulai Alapfokú Közoktatási intézményben”. Ennek a célnak a megvalósításához tagintézményünk részben hagyományosnak  tekinthető, részben új programelemként megjelenő, de egyaránt változatos, színes pályázati programokkal járul hozzá. Erdei iskolát, Egészségnapot, Családi napot szervezünk diákjaink és a szülők , családok számára. Nyelvi témaheteket tartunk a nálunk oktatott német és angol nyelv és kultúra tárgyköréhez. Drogprevenciós és balesetvédelmi foglalkozásokkal segítjük diákjainkat e problémák felismerésében, megoldásában. A pályázatnak köszönhetően pedagógusainkon kívül szakemberek segítségét, támogatását is igénybe vehetjük, építve , erősítve kapcsolati hálónkat.

Nem játék az egészség!

Ez, az egyik egészségnapunktól kölcsönzött mottó lehetne a jelmondata iskolánk, a Gyulai Implom József Általános Iskola 2013/14-es és 2104/15-ös tanévében „Az egészségnevelési rendszer kiépítése a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézményben”TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0761 című és kódszámú pályázatunknak. Megírásakor két fontos területet emeltünk ki, és ezeket a program által nyújtott lehetőségekkel kívántunk megerősíteni. Az egyik maga a címben meghatározott egészségnevelés minden aspektusával: testi-lelki egészség, környezetvédelem, fenntartható fejlődés, OKÖ-iskola program. A másik terület a hagyományainkra épülő, és szintén a kor kihívásaira felelő idegen nyelvi és informatikai program.

Alapelvünk volt a megvalósítás két éve alatt, hogy tanulóink ismerhessék fel e jelmondat igazságát minél több megerősítő programmal. A két fő programelemhez úgy rendeltünk tartalmakat, hogy a tanórán kívüli foglalkozások, a közösségi programok, a „külső” helyszínek és segítők bevonása, képzéseken való részvétel segítségével azok a legváltozatosabb módon valósulhassanak meg.

Ennek jegyében az egészségneveléshez tartoznak: 4. osztályosaink már hagyományosnak tekinthető erdei iskolai kirándulásai, ahol a gyerekek a természet és ember kapcsolatának, a természetvédelemnek és szeretetnek a fontosságát ismerhetik fel értő és hiteles vezetők, az erdészek által. Az egész iskolát érintő, változatos programot felvonultató egészségnapjaink legalkalmasabbak arra, hogy a gyerekek az egészség „minden arcát” megismerhessék. Az egészséges életmód egy-egy elemét középpontba állítva, és a többit hozzárendelve kialakulhat a saját képük a testi-lelki egészségről. A tematikus óraként jelentkező drog-prevenciós foglalkozások, a mindennapos testnevelés órakeretének növelése szakköri formában, elsősegélynyújtó és komplex közlekedési ismereteket adó tanfolyamok tartalmas délutáni programokat nyújtottak diákjainknak. A gyermekvédelmi tevékenység újragondolása is fontos eleme a programnak.

Az idegen nyelvi és informatikai program részét képezték a hagyományosan ünnepelt Halloween és Advent, de most az első az angol nyelvi a második pedig a német nyelvi témahét kereteiben: kibővítve, elemeit még színesebbé téve. Mindkettő nyelv ismeretéről számot adhattak diákjaink nyelvi vetélkedőkön is: ország és népismereti témában, játékos, változatos feladatokkal. A nyáron szervezett nyelvi táborok biztosították a folyamatos nyelvgyakorlás lehetőségét, az átmenetet a tanévek között. A minden programelem fontos hátterét jelentő informatikánál a tanórákon kívül szakköri formában is mélyíthetik, bővíthetik tudásukat diákjaink.

Az iskolai programok mellett a zeneiskolában a pályázat keretében szervezett hangversenyeken vehettek részt felső tagozatos diákjaink.  Alsósaink pedig stresszoldási és konfliktuskezelési tecnikákat tanulhattak szakember segítségével.

A rendezvényeink során kapcsolati hálónk már meglévő tagjait felhasználtuk és újakkal bővítettük, hogy minél változatosabbak legyenek programjaink. Emellett ezzel előkészítettük e fenntartás öt éves időszakát.

A programelemek megvalósulása mellett a pályázat fontos része volt pedagógusaink továbbképzéseken való részvétele is. Tantestületünk minden tagja több ilyen ingyenes és az innovációk megvalósítását támogató képzésben részesült. A pályázat keretében jelentősen megújult és bővült testnevelés szertárunk felszereltsége.

A pályázati program több érdekes eseménnyel folytatódik a fenntartás öt éve alatt is, ezekkel bővítjük hagyományaink már most sem szerény tárházát.